Lyrics-Copy

Hana no you ni

by Angela


Negareru kumou no rikunde
Uratu saresa untashita
Sonna yume baka mitashima daio
Zeka unda kerasugite yuku
Ichimo gase no every day
Yaritai kokoro made arushiteta

Dare kedo bokuwa kurabera ite
Sonna nari ochibura shiki ari tahinda

Hana no you ni kuyuwo merukai
Meyu hideku ikite mitai
Shenbon dasu yumi sesuji nova
Skan to skan ba gutto skan ba
Hikari mukia no nifumi this song
Suko shime wo chigau sukidai
Boku wo dakedo yumi okerai
Skan to raitan gutto raitan zutto zutto
Kangaia iteritai

Ure umote oki isugata
Honto umi ushimaisema
Koto baka kito jamashiteta

Donatari yanasu kori iru dakedo
Chigau wo atarareru shite mira mitai

Una no sakiye gata chimidano
Demo iruchiwa kurigaesu
Isa giyo kumou utsuge shuku
Ga to ruka gutto ruka
Donatari tanasu kori iru dakedo
Chigau wo atarareru shite mra mitai

Una no sakiye gata chimidano
Demo iruchiwa kurigaesu
Isa giyo kumou utsuge shuku
Ga to ruka gutto ruka
Meka gare wa suchuru shiteki
Sukushi demo chigau sukidai
Boku wo dakedo sonna tsudare
Ga to tsukande ito tsukande zutto zutto
Kanashi isuste mia ishitai

Kuyute toza shita getto ikiru yupado tora
Ichidate moka iteru
Unge ponsdai chiponsdai tai taminge
Tara re tamai ipou
Umeta chite mesa shite mitai

Urake ga ita koto mani yugete
Suyusore dakari juchu ito mosu somanai
Somanai hikarai shinkunko shitaranai

Hana no you ni kuyuwo merukai
Meyu hideku ikite mitai
Shenbon dasu yumi sesuji nova
Skan to skan ba gutto skan ba
Hikari mukia no nifumi this song
Suko shime wo chigau sukidai
Boku wo dakedo yumi okerai

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com