Lyrics-Copy

Jinsei yuugi

by Angela


Kunki datta nonki date zeogon zeta kuru no
Taeta ichi no marafu datte wakatta nerate kimasho
Dose data no mesaspeki wa kuno kuno kuno ku
Kenji kure haji wa yo nerura kumou wa shiteo

Kampari no wakari jomatsu yo wa sete
Otomo taji wa kurisho no
Azenpon ni yoru dajonosu nawara
Shikagetara mekasutenai yo

Zan ga dadonai hosuru me mari
Daresu wa himachi omata
Wageto kunoni sujino kaneai
Manniki datsumo nera kudo
Negai wa owaranai yo
Hendon nesurii watashi wa tiutai

Saki datta kuki data yo donukipon darewa
Hinakoto kuda masonobi rumu numa oshinde
Kasa tsuteki demo mettone ga aeta onna tachi nogerufon wa
Kenson no naka ne gemmuni kyonjite
Habarete yo sodeska

Shoiru ga sekai dattea fukujou
Aisemou dokai shankurai ni
Ichiba da chikai ikuku sangi
Murai da zetto mare suke yo gambari
Ikara ni mama atte kitta
Hendon nesurii watashi wa tiutai

Boku ko data no mezaspeki wa kuno kuno kuno ku
Shida nande demo underu himaratte nai dea

Ne adata dachopan ni yuku no nara
Kyoro kumou oshi no naiwa
Daka sore waima yuru watashi no
Temi yuku darera wotomori onnatsu

Wa atsu ateru kainkan ga rera
Sore satte kurimou jiutte
Wagetoa demo notsumi oreba
Kakamin ga naka ora botai
Sana ga nara ochite akeru
Sore ga watashi do you know until die

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com