Lyrics-Copy

Classe gô

by Instinct Killers


Introduction:

Instinct killer
Vichy, n´mâ sac wolin ma, tô n´mou sôfé classe koui
N´bôgnè moura fankhi n´ma,
me sing

Fishkiller:

Tô n´bôgôn khinè, n´bôgnè moura fankhin ma
N´féndé tômâ classe koui, nâ moura fankhin ma
Fon khâ fâlânè, tèmèdi mou kharan ma, kônô tèmou birin à guénima
Aguénima kya nakhè n´tan mou na gnân fén ma
Enoutémé, écodéma, fin d´année à guénima
Composition lèri nali prof à déplacéma
Tè nâ bankhi, tè mounâ é bougie nan nâ dèkhèma yayô (rirrrrrrrr)

Refrain :

Gô n´déna émou kharan ma
E professeurés nan suivi ma
Né fan néyi boulan na
Mayi boulan guéni nara
Gô n´déna émou céssé kôlôn yô
Fô énou jupe bôlôn (Fô énou jupe bôlôn yô yeah, yeah)
Gô n´déna émou kharan ma
E professeuré nan suivi ma
Né fan néyi boulan na
Mayi boulan guéni nara
Gô n´déna émou céssé kôlôn yô
Fô énou jupe bôlôn
Enou so classe koui ya sonon
Professseuré fan kha frein bôlôn

Lil Sacko :

Nâ gô mou doublé mâ, nâ moi tarder mâ, Nâ passé mâ
Nâ gnan mou lôssimâ, Nâ winni mâ, nâ guagné mâ
Nâ gnan mou A kôlôn, à mou B kôlôn, a mou C kôlôn
Nâ fé kérén nan kôlôn, fâ nou sexy bôlôn
Profé fan bôgnè bôlôn
Né fan nou fé tenté
Moun tâ nân khârân mâ
Moun tan mou winni mâ
Moun tâ nân khârân mâ
Kônô moun mou passé mâ
Moun tâ nân khârân mâ
Wâkhâti birin khan bi douli toun

Fishkiller:

Nou fâ sin nèngni mâ, n´sâ dôkhômâ khan bî nân nâ
Anâ nâ boré tôgnâkhî, énoufâ yélérâ bôrâ (haha hayi)
Tèmou birin éna nan nâ bâmâ
Nâkhè bè n´fâmâ sin nèn mâ, Nâkhè gnan mou guéni mâ
Noun ma gnakhoun nâ fé mâ, n´khoungni n´khônô mâ (ouhou hou)
Wallahi fon n´khân kôu tôun nè
A kérén kérén dâkhi: moun né tômâ ésômâ bankhi nan khoui
A firin firin dâkhi: i nou wôyen é dôkhô à génoux
A sâkhân sâkhân dâkhi: mikhi yô mou lâlâ ma ya
A nâni nâni dâkhi: ikhâ wôyen kérén fâlâ ébè
A souli souli dâkhi: moun tan fâ guirâ bâmâdi
Sén ni, sôlô férén, sôlô mâsâkhân, sôlô mâ nâni, fou

Pont :

Moun tâ nân khârân mâ
Moun tan mou winni mâ
Moun tâ nân khârân mâ
Moun tan mou passé mâ
Moun tâ nân khârân mâ
Kônô mou yâré tômâ
(2 fois)

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com