Lyrics-Copy

Faya afi burn them

by Instinct Killers


Instinct killers – Faya

Refrain :

Faya afi burn them, à tous ces Babylon nâkhé mou khoun mâ don mâ
E nou féfan gni tonguo énâ dôkhô é yètè boun mâ
Peuple nâ wâfé kâtè kôté dôkhi é khoun mâ, khoun mâ

Lil Sacko :

Again put faya, babylon on the faya
Again put faya, Lil Saya sing faya
Again put faya, babylon on the faya
Again put faya, Lil Saya sing faya
My faya burn them
One by one
My faya burn them
Two by two
My faya burn them
Three by three
N´baran kâli gui mikhi kôbyé mou kinikini mâ
É kata manè toun ékhâ nâ won mâ
É noun won mâ fé fan bâ éborémâ
Nâ birin dangui bénè won mâ tâmâ
Won yâ tikh´érâ, é won mât â kânâ mâ
A won khâ doundou fan won mou na fâlâmâ

Fish killer:

Souci gbô, nânâ gnèkhi jeune n´dé yambârâ lou yèmbè dakhi
A limânè a gbégbé kânâ guinè n´dé éyètè mâti
Gué wâmâ nè sonon la guinée dime kha koulè mâti, now, now
Souci gbô, nânâ gnèkhi jeune n´dé yambârâ lou yèmbè dakhi
A limânè a gbégbé kânâ guinè n´dé éyètè mâti
Gué wâmâ nè sonon la guinée dime kha koulè bâti, stop, stop
Fô moun khâ tèsa guémâ, ébirin khâ sô djakhan nâmâ
Ékhâ fé khoun khârâ kânâ, gué gnan mou yâgui mâ
Babylon khâ wâlî kôbî moun mâ bôkhi kânâ, kânâ
Allah khâ sônèya râbâ
Dî khâmé birin bè tô
sônèya râbâ
Fé kôbi birin khâ dan
Allah khâ sônèya râbâ
Nâkhé birin tôrôkhi
Babylon khâ wâlî kôbî nâ moun mâ bôkhi kânâ fé
sônèya râbâ
yé mou nâ, tè mou nâ
sônèya râbâ
Fé kôbi birin khâ dan
Allah khâ sônèya râbâ
Babylon khâ wâlî kôbî nâ moun mâ bôkhi kânâ fé

Lil sacko :

Eyoh la guinée bé, conakry gbâtâ mâ bé
N´nakhè fé kôni gbégbé nan bé
Tè mou bè, yé mou bé
Si gnokho ya nafan bé
Nâ nânfoniké gbégbé wâmâ kélifé bé
Bârimâ tôrè gbô bé
Andé, nou fabé étônâ bé
moun babé, wô moun babé, moun nâkhâ fâ kânâ bé

Fish Killer :

Ils n´ont pas tenu leurs promesses
Ils ont oublié la jeunesse
Écoutez, je m´adresse à tous ces Babylone
Qui ont trahi la confiance de ma Guinée-Conakry
Moun bé nan kôlôn na nan wô guirâ bâkhi moun râ
Wo finkari so soré gnira, ékha moun ma boun allo nâ dalicé
Le 22 janvier, moun mou nèmou mâ nâ féfé ma

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com