Lyrics-Copy

Gangta

by Instinct Killers


INSTINCT KILLERS – gangsta lyrics

Introduction :

N´mâ dîdî n´nâbôrô, n´fénté
Ahhh! N´fénté (mrrrrr)
A khili gangsta,
Ani gnèrèma atan noun akha rizla
A tônkô nantoun boula ma kônô legza
No no laisse ça, tèmou birin atan na fiesta

Refrain :

Gangstaaaaa, Gangstaaaaa
A vivé ma yètè nanbè hasla
Haslaaaaa, Haslaaaaa
Agnan ma falama inakhan nassa khoum ma basta (2 fois)

Fishkiller :

N´fafé n´guira bit fari, N´fafé n´guira bit fari
N´dangui manè mikhi yô moun sigadé tô fip fap fip
N´man fa louè, n´khou, rirrrrrrrrr
Give me ya fighter
Sortez vos light
A round fighter
Ennemi risla
Gandja smoker (lighter)
Wo yâ rate kôréma, big up gôrôfé wôma
Nakhé birin moun ma khanou moun mou nèmou mâ wômâ
De bawôrô à zawôrô, moun na samanè wôma
Na nan wô ni dangui mâ, bèlèkhè tine wôma (yo, yo)
Ata faya burden, a burn too (mrrrrrr)
To sigui to wéli fara té, n´bara kéli n´ready
n´gôrô tâkoui n´khassa wali
n´walima n´kan nanbè, n´nama fâfili
dîdî nan na n´toun na bèkhi n´wakilli

Lil Sacko:

Itô fâ loufé allô fou
I sa wiked man mâ allô fou
Anoun iwakili han, han to reste debout
Comme disaient Sila-Degg j jusqu´au bout
N´ma dîdî ina ma bou, won khaï jusqu´au bout
Hè tan ma ghetto youth iyâ lima n´tan khou
Gnore gnore lôkhou lôkhou
N´fékôbi birin lèkhou lèkhou
Wôtô saimbè nan khanou, saimbèma wota nan na
Wôta nan findi mârâ
Inama khi ghetto koui, mini iwalili
ghetto youth dont let a wiked man

Fishkiller:

Ikha fé kânè mou fôlôkhi lôkhôyô ma fô samedi
Éi soukhou, ei bombô, é man fa guè ei tendé
N´tô woyèbè, in khouye ma tandi
Ina tômanè, iya mè, iman fânâ senti
Iyètèkan khilissa quartier koui, énafalè bè djonki
Ina dangui dèdè fô birin khâné gui
Ifan kha yagui, i khounssa makitima, gnakhala forié fégui
Iman mou tchétché mougnè mèni fô maggi
Khâmè bâgui, hâlli sâ bonkhi,
In gâ ni bâbâ, khoundjé birin bârâ yâgui (yayo)
bârâ yâgui (yayo)
Il était une fois, n´tan na danguifé n´fagui dîdî tô ninja
Anâ touganfé mikhi gbètè khâ cour râ
Kôsibli mâ gâkhoui dôkhi mèni koui (ama kolon, abârâ guè tougandé)

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com