Lyrics-Copy

Issho ni nalô itsumademo ( accouplés )

by Monsieur Et Madame


(Van Laeken Serge)
marka editions

Ichilô - Takeshi Kitano
Nakata - Takano Hana
Boulapi - Ko-Izumi
Kimeu takeu - BouSHeu
Daté Kimiko - Matseuda seiko
Ono Yoko - Mô takeu-tô
Kulossawa Akila - Kouleunikova
San´ ma-san - Shilakkeu-san

ISSho ni nalô itsumademo

Indila Gandi - Kadafi
Gamen Laidaa - Takaladzeuka
Kofi Ananne - Nikolu Kidoman
Sonne gô kou - Seupilubaagu
Holiemon - Dolaëmonne
Alakawa - Shalapowa
Ishihal Shintaloo - Djane lénoo
Matsui Hidéki - Missola Hibali


Koï no kissetsu Towani
musubi tsuku
Koï no kissetsu
minnaga sono kini naTTe-ilu

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com