Lyrics-Copy

I u she

by Peaches


I, you, he together, come on, baby let´s go
I, you, she together, come on, baby let´s go
I, you, he together, come on, baby let´s go
I, you, she together, come on, baby let´s go
I, you, he together, come on, baby let´s go
I, you, she together, come on, baby let´s go

I, you, he together, come on, baby let´s go
I, you, she together, come on, baby let´s go
I, you, he together, come on, baby let´s go
I, you, she together, come on, baby let´s go

I don´t have to make the choice, I like girls and I like boys
I don´t have to make the choice, I like girls and I like boys
I don´t have to make the choice, I like girls and I like boys
I don´t have to make the choice, I like girls and I like boys
I don´t have to make the choice, I like girls and I like boys
I don´t have to make the choice, I like girls and I like boys
I don´t have to make the choice, I like girls and I like boys
I don´t have to make the choice, I like girls and I like boys

I, you, he together, come on, baby let´s go
I, you, she together, come on, baby let´s go

Whips, crops, canes, whatever, come on, baby let´s go
Cuffs, chains, shorts or leather, come on, baby let´s go

I, you, he together, come on, baby let´s go
I, you, she together, come on, baby let´s go

I don´t have to make the choice, come on, baby let´s go
I don´t have to make the choice, come on, baby let´s go
I don´t have to make the choice, come on, baby let´s go
I don´t have to make the choice, come on, baby let´s go
Come on, baby let´s go
Come on, baby let´s go
Come on, baby let´s go

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com