Lyrics-Copy

Haru ni chirikeri, mi wa kareru de gozaimasu

by The GazettE


sai ai anata wa henu monhakuchou
watakushi ni chika tsukite wa mitsu o susuri, susuru no desu
katachi wa koto nari kotoba mo toji nai
shosen wa ketsugou bare nu koshiki kanjou
...

// DMCA: Seul un court extrait des paroles est publié ici, //
// autorisé par le Droit de Citation canadien et français. //

  stat

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com